Leucorrhinia dubia (female) - White-faced Darter

Leucorrhinia dubia (female) - White-faced Darter

Leucorrhinia dubia (female) - White-faced Darter

Leucorrhinia dubia (female) - White-faced Darter